Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem jest elementem koniecznym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w oznakowaniu na drodze. Projekty organizacji ruchu dzielimy na projekty czasowej zmiany organizacji ruchu oraz projekty stałej (docelowej) organizacji ruchu.

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu sporządzany jest najczęściej w celu zabezpieczenia robót prowadzonych w obrębie tzw. pasa drogowego. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu jest niezbędny do prowadzenia tak skomplikowanych robót drogowych jak budowa nowej drogi lub przebudowa skrzyżowania jak również do prostych, krótkotrwałych robót przykładowo związanych z budową zjazdu z drogi publicznej lub budową przyłącza do sieci (np. wodociągowej) biegnącej w pasie drogowym.

Cena projektu ustalana jest indywidualnie między innymi w oparciu o zakres zlecenia, charakter organizacji ruchu i lokalizację inwestycji.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestie zmian w organizacji ruchu na drogach:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003, nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami)