Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jest techniczną oceną projektowanej, budowanej lub użytkowanej drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu wykonywaną przez niezależnego audytora posiadającego certyfikat wydany przez właściwego ministra właściwego dla spraw transportu. Audyt brd może więc być wykonywany przez osoby specjalnie do tego uprawnione regularnie uczestniczące w szkoleniach okresowych, których ukończenie jest niezbędne do przedłużenia ważności certyfikatu na okres kolejnych 3 lat.

Audyt brd wykonuje się obligatoryjnie przed wszczęciem procedur zmierzających do budowy, przebudowy lub oddania do użytkowania dróg należących do sieci TENT (transeuropejskiej sieci drogowej). Z uwagi na pozytywne efekty przeprowadzania audytu brd i jego niewielki koszt w stosunku do całościowych kosztów inwestycji audyty co raz częściej są sporządzane dla dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Wykonanie audytu brd na zlecenie inwestora komercyjnego może być elementem pomocnym w uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia zarządcy drogi publicznej na zrealizowanie inwestycji wpływającej na zmianę warunków ruchu na drodze.

Firma BRD Ekspert – projekty, audyty i szkolenia oferuje swoim klientom wykonywanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez audytora (lub zespół audytorów) posiadających certyfikaty audytorów od początku funkcjonowania audytu w naszym kraju.

Cena audytu ustalana jest indywidualnie między innymi w oparciu o fazę inwestycji podlegającej ocenie audytora, zakres zlecenia i lokalizację inwestycji.

Podstawowy akt prawny regulujący kwestie audytu brd:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)